Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Healthy Horse Affairs 

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website of email). 

1.2 daar waar wordt gesproken van ‘Begeleider’, wordt bedoeld Manon Borst gevestigd te Leiderdorp. 

1.3 Afnemer: de partij aan wie een begeleidingsaanbod van Begeleider is gericht, met wie Begeleider een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandelingen zijn of worden verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd. 

1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Afnemer en Begeleider

 1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Begeleider en Afnemer. 

Artikel 2 De Afnemer is verplicht om tijdens de begeleiding een goedgekeurde cap te dragen. In geval de Afnemer dit niet doet is de Begeleider bevoegd te beslissen om de les niet door te laten gaan. Het niet dragen van de cap komt geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer.

Artikel 3 De begeleiding  vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten. 

Artikel 4 Deze overeenkomst kan zowel door de Afnemer als de Begeleider te allen tijde worden opgezegd. 

Artikel 5 Deze overeenkomst eindigt onmiddellijk indien: – het paard/de pony, waarmee de Afnemer deel neemt, niet meer in staat is om deel te nemen – de Afnemer niet meer in staat is om deel te nemen aan de les, als gevolg van gezondheid, lichamelijke en/of geestelijke klachten; – de Begeleider niet meer in staat is om de instructie te verzorgen, als gevolg van gezondheid, lichamelijke en/of geestelijke klachten. 

Artikel 6 Afnemer dient de facturen van Begeleider te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 15 dagen. 

6.2 Enig beroep door Afnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. 

6.3 Begeleider is te allen tijden gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Begeleider zal in zodanig geval de Producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen. 

6.4 Indien Afnemer enige factuur van Begeleider niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat enige in gebreke stelling of sommatie nodig is heeft Begeleider het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. 

6.5 Het factuurbedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer: NL84KNAB0400606453

 6.6 De door de afnemer afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. De lessen die uiterlijk vierentwintig uur van te voren zijn afgezegd, kunnen in overleg met de Begeleider op een andere dag of een ander tijdstip worden ingehaald indien dit mogelijk is.

Artikel 7 De Begeleider is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan mens of dier die is ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de aanwijzingen dan wel instructies van de Begeleider. 

7.1 De Afnemer is op de hoogte en accepteert het risico en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden en pony’s, hetwelk voortvloeit uit de eigen energie van het paard/de pony en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid die zich kan voordoen zowel voor en tijdens als na de begeleiding.

9.5 Indien de Afnemer deelneemt aan de begeleiding met een eigen paard/pony of een van iemand anders geleend(e) paard/pony is de risico aansprakelijkheid behorende bij dat paard/pony geheel voor rekening van de Afnemer c.q. de bezitter van het paard/de pony. 

Artikel 10 De Begeleider heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de afnemer niet naar behoren met het paard/de pony omgaat. Dit recht heeft de Begeleider ook indien de Afnemer deze overeenkomst niet naleeft. 

Artikel 11 Afnemer dient te zorgen dat het paard schoon en droog is voor de diensten worden uitgevoerd en te zorgen voor een veilige locatie zoals poetsplaats of box.

 11.1 Afnemer dient aanwezig te zijn om te assisteren tijdens de eerste afspraak. Bij vervolg afspraken kan hiervan afgeweken worden als Afnemer en Begeleider hier beide mee instemmen.

Artikel 12 Massage is niet schadelijk, wel kunnen bestaande problemen duidelijker naar voren komen doordat compensatie wordt weggehaald of verminderd. Dit duidt vaak op problemen die in de dieper gelegen structuren liggen. Begeleider is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van tekortkomingen die niet aan Begeleider worden toegerekend.

12.1 Begeleider is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.

12.2 Begeleider is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard als die na de behandeling tot uiting komen.

 12.3 Begeleider is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.

12.4 Begeleider is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na de behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit niet het gevolg kan zijn van de behandeling

Artikel 13. Begeleider garandeert dat er naar goed vakmanschap de werkzaamheden uitgevoerd worden, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt bereikt. De betalingsverplichting van de klant zal derhalve blijven bestaan

Artikel 14 De Afnemer en Begeleider stemmen in met de bepalingen van dit contract.

×

Hoi! Wil je een afspraak maken of meer info over wat ik voor je kan betekenen? Stuur me een berichtje!

× Hoe kan ik je helpen?